Vejfond

Vejfondens dækning:

Bestyrelsen har besluttet, at der skal være sammenfald mellem Vejfondens dækningsområde og det område, hvor Grundejerforeningen forestår snerydning. Således dækker Vejfonden områdets stamveje og hovedstier samt veje i de enkelte storparceller. En opmåling på denne baggrund viser, at det samlede asfalterede areal udgør ca. 20.600 m2.

Vurdering af henlæggelse til Vejfonden – foretaget i 2002

På Generalforsamlingen 2002 drøftede man størrelsen af det beløb, som hensættes til Vejfonden. Det stod klart, at der ikke umiddelbart ligger noget beregningsgrundlag for det aktuelt og hidtil hensatte beløb. Bestyrelsen lovede at se nærmere på hvilke årlige hensættelse man skal forvente, hvis der skal spares op til at kunne renovere veje og stier på længere sigt.

1. Belægningens levetid og anlægspriser

Der er taget kontakt til NCC Vejservice og Tarco Asfalt, som samstemmende, men dog uafhængig af hinanden, anbefaler at regne med 20 års levetid i et sådan område. Med hensyn til pris er de to adspurgte også enige om, at der p.t. kan regnes med en pris på 60 kr./ m2 inkl. opretninger og inkl. moms. Beregningsmæssigt ses bort fra, at ikke al belægning er asfalt.

2. Inflation og mulig forrentning

I de endelige beregninger vil det være forkert ikke at tage højde for inflationen og dermed købekraften af de opsparede midler. Det er dog meget usikkert at spå om inflationen på asfaltpriserne over en 15 – 20 årig periode, da disse følger oliepriserne. For dog at antage noget, har vi tilladt os at benytte det anbefalede indeks fra Danske Bank, som i dag er 1,8%. Med hensyn til forrentning har Bestyrelsen taget tidligere års opfordringer vedr. bedre kapitalforrentning til efterretning. Vel vidende at Grundejerforeningen ikke er en investeringsforening, som råder over risikovillig kapital, har bestyrelsen forhørt sig i Danske Bank om der eksisterer bedre forrentningsmuligheder end den nuværende, vel at mærke med en lav risiko for tab af midlerne.

Dette skal ses i lyset af, at der er tale om en hvilende akkumuleret kapital, hvor vi nogenlunde kender ophævelsestidspunktet.

Hvis man ønsker en bedre forrentning end de 2.85% på en almindelig opsparingskonto (som ikke har dækningsgaranti for beløb over 300.000 hvis banken går konkurs), vil Danske Bank anbefale deltagelse i en investeringsforening, hvor man over en lang investeringsperiode erfaringsmæssigt kan opnå en forrentning på 8%. Afkastet vil være svingende fra år til år, og kan derfor også blive negativt, hvorfor netop anbringelsen og opsparingen skal ses over en længere periode. Bestyrelsen har set på resultaterne af begge muligheder samt en kombination af dem.

Beregningsresultaterne

På baggrund af de netop præsenterede forudsætninger, er der foretaget en kalkulation på tre forskellige forrentningssituationer:

  1. Hvis man fortsætter som hidtil med en almindelig opsparingskonto, hvor renten p.t. er 2.85 % p.a. skal der fremover afsættes ca. 65.000 kr. årligt til vejfonden.
  2. Hvis man går med i en investeringsforening med forventet forrentning på 8 % p.a. skal der fremover afsættes ca. 30.000 kr. årligt.
  3. Hvis man laver et miks, hvor den samlede opsparingen fordeles ligeligt på de to forrentningsmuligheder skal der fremover afsættes ca. 48.000 kr. årligt (ca. 33.000 i banken og ca. 15.000 i investeringsforeningen).

Bestyrelsens kommentarer

Opmærksomheden skal henledes på, at beregningerne kun er pejlemærker for den beløbsstørrelse, som Generalforsamlingen må fastlægge afsat til Vejfonden. Der er forbundet betydelige usikkerheder til de forudsætninger, som beregningerne bygger på. Men det er jo vilkårene, når man skal se ind i fremtiden.

Det er således ikke så meget det eksakte beløb, men mere principper, der skal tages stilling til. Derfor skal det påpeges, at håndtering af så stor en kapital (i 2020 skal være opsparet ca. 2,0 mio. kr.) altid er forbudet med risiko, hvorfor Generalforsamlingen i forbindelse med valg af løsningsmodel, må afveje mulig gevinst i forhold til mulig risiko.

Ud fra foreningens formål finder bestyrelsen det svært at anbefale en risikoforbundet placering af Vejfondens midler. Derfor er der i bestyrelsens budgetforslag for 2003 kalkuleret med henlæggelse til Vejfond på 65.000 kr.