Vedtægter

VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Trankær af 7. maj 1997

FORENINGENS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL
§ 1.
1.1 Foreningens navn er “Grundejerforeningen Trankær af 7. maj 1997”.
1.2 Foreningens formål, er at varetage medlemmernes interesse i deres egenskab af grundejere og andelshavere.
1.3 Foreningens hjemmeside er www.trankaer.dk
§ 2.
2.1 Foreningens medlemmer består af grundejere og andelshavere indenfor bebyggelsen ifølge lokalplan Nr. 291, og derved er pålagt medlemskab af foreningen.
2.3 I øvrigt kan der optages medlemmer ved ordinær generalforsamling, ved almindeligt stemmeflertal.
FORENINGENS TILHØRSFORHOLD
§ 3.
3.1 Foreningen kan lade sig tilmelde lokal-og/eller landsorganisationer, hvis formål svarer til foreningens eget, samt foreninger, som på lokalt plan varetager medlemmernes interesser.
GENERALFORSAMLING
§ 4.
4.1 Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed, med hensyn til at give, ændre og ophæve foreningens vedtægter.
4.2 Denne myndighed gælder også for beslutninger og hæftelser indgået på generalforsamlingen.
4.3 Der afholdes ordinær generalforsamling een gang årligt senest i Maj måned.
4.4 Indkaldelse til generalforsamling, skal ske skriftligt af bestyrelsen, med mindst 14 dages varsel.
4.5 lndkaldelse og det reviderede regnskab er tilgængeligt på foreningens hjemmeside www.trankaer.dk
4.6 Alle forslag, inkl. forslag til vedtægtsændringer, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt være formanden i hænde senest den 15. januar. Forslagene skal udsendes sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen.
4.7 Generalforsamlingens dagsorden har følgende punkter: Valg af dirigent.Bestyrelsens beretning ved formanden. Fremlæggelse af reviderede regnskaber til godkendelse. Godkendelse af budget, samt fastsættelse af kontingent. Indkomne forslag. Valg til bestyrelsen. Valg af suppleanter. Valg af intern revisor. Valg af ekstern revisor. Eventuelt.
EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
§ 5.
5.1 Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når mindst 2/3 af bestyrelsen finder det påkrævet, eller når 25 % af medlemmerne skriftligt anmoder bestyrelsen derom.
5.2 Anmodningen skal bilægges angivelse af ønsket dagsorden. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling, skal ske med mindst 14 dages varsel, senest 30 dage efter anmodningen.
AFSTEMNING
§ 6.
6.1 På generalforsamlingen har hver husstand i foreningen, én stemme. Stemmeretten fortabes dog, såfremt den enkelte forening/storparcel er i restance.
6.2 De på generalforsamlingen forelagte sager, kan afgøres ved simpelt flertal. Stemmeafgivningen skal være skriftligt, såfremt ét medlem forlanger det.
6.3 Ved afstemning om vedtægtsændringer eller vedtagelse af nye vedtægter, fordres at mindst 50% af medlemmerne er fremmødt og at mindst 67 % af disse stemmer for forslaget.
6.4 Ændring i vedtægterne kan vedtaget med simpelt flertal, hvis forslaget har været fremlagt ved to på hinanden følgende generalforsamlinger, ekstraordinære som ordinære. Der skal begge gange have været simpelt flertal for det fremlagte forslag. Stemmeafgivningen skal være skriftlig, såfremt ét medlem forlanger det.
6.5 Der kan kun stemmes ved én fuldmagt pr. fremmødt stemmeberettiget medlem. Eventuelle fuldmagter indsamles, dateres og opbevares af kassereren mindst 3 måneder efter generalforsamlingen.
6.6 De i vedtægterne nævnte beløb, kan af bestyrelsen, efter generalforsamlingens godkendelse ændres, uden at dette betragtes som vedtægtsændringer.
FORENINGENS MIDLER
§ 7.
7.1 Foreningen tegnes økonomisk af formanden i forening med kassereren.
7.2 Foreningens indtægter fremkommer primært i form af kontingent, som betales med en ligelig fordeling blandt antallet af enheder, i grundejerforeningens område.
Stk.2
Eksisterende boliger udgør én enhed.
Stk.3
For institutioner er antallet af enheder lig med det normerede antal pladser.
Stk.4
Ubebyggede boliggrunde udgør én enhed. De ubebyggede storparceller udgør: Storparcel 1 og 3: 65 enheder. (Ældreboliger) Storparcel 8: 40 enheder. (Amt) Storparcel 9: 10 enheder. (Parcelhuse) Storparcel 10, 11 og 12: 19 enheder. (Parcelhuse) Storparcel 16,17 og 18: 35 enheder. (Preben Jensen) Når den enkelte parcel i storparcellen skødes, beregnes antallet af enheder efter Stk.2 eller Stk.3. Ændringer træder i kraft ved førstkommende kvartal.
7.3 Foreningens regnskabsår er kalenderåret.
7.4 Kontingentets størrelse fastsættes af generalforsamlingen, på baggrund af et fremsat samlet budget for det kommende år.
7.5 En eventuel kontingentændring træder i kraft ved første normale indbetalingsdag, efter vedtagelsen – uanset om der er sket forudbetaling.
7.6 Kontingentet forfalder til betaling kvartårlig forud. Første gang 1.juli 1997.
7.7 Kontingentet til grundejerforeningen, indbetales af den enkelte Andels – og Parcelforening. Kontingentindbetalingen kan ske til foreningens konto. Indbetalingstidspunktet er senest 14 dage fra forfaldsdag. Er indbetalingen ikke foretaget på sidste forfaldsdag, kan sagen – uden yderligere varsel – videregives til inkasso. De hermed forbundne udgifter, betales af skyldner.
7.8 Den likvide beholdning må ved regnskabsafslutningen pr. 31/12, højst andrage kr. 250.000. Ved likvid beholdning forstås kontant beholdning samt indestående på bank-, giro- og lignende konti. Det besluttes på førstkommende generalforsamling, hvorledes en eventuel likvid beholdning, større end ovennævnte, skal disponeres.
7.9 Foreningens medlemmer hæfter i forhold til tredjemand ikke solidarisk for foreningens forpligtigelser. I forhold til foreningen hæfter medlemmerne med en forholdsmæssig del, hvilket også skal gælde for tab, som foreningen har på det enkelte medlem.
SIKRING AF FORENINGENS MIDLER
7.10 Kassebeholdningen skal henstå på konto i bank, sparekasse eller på girokonto.
7.11 Kun kassereren kan modtage indbetalinger i form af kontanter eller checks. For sådanne indbetalinger, skal der udstedes en kvittering og indbetalingen skal, inden 7 dage, indsættes på foreningens konto.
7.12 Udbetalinger skal ske efter følgende retningslinier: – A. Beløb indtil kr. 1000,00 – kan udbetales af kassereren, mod kvittering. – B. Beløb over kr. 1000,00 kan kun udbetales over foreningens kasse, mod 2 underskrifter – formanden og kassereren.
7.13 Kassereren må ikke opbevare mere end kr. 1000,00 af foreningens midler på sin bopæl.
7.14 Kassereren skal udfærdige et specificeret regnskab, der viser alle bevægelser på foreningens konti.
7.15 Til vedligeholdelse af de i lokalplanen nævnte veje og stier, opretter foreningen en vejfond.
7.16 Vejfonden skal oprettes som en særskilt konto eller en af generalforsamlingen godkendt investering.
7.17 Fondens midler kan kun frigives, hvis bestyrelsen, ved almindeligt flertal, samt ved en generalforsamlingsbeslutning, har tilkendegivet, at midler kan frigives til de i paragraf 7.15 nævnte formål.
7.18 Midler kan, hvis paragraf 7.17 er opfyldt, frigives med mindst formandens og kassererens underskrifter.
FÆLLESAREALER
§ 8.
8.1 Grundejerforeningen drager omsorg for vejenes og fællesanlæggenes vedligeholdelse – i det omfang det pålægges foreningen på generalforsamlingen.
8.2 Renholdelse af stamvej og boligveje samt stisystem, herunder snerydning, søges iværksat og gennemført af grundejerforeningen, idet grundejerforeningens bestyrelse ikke herved påtager sig noget ansvar.
BESTYRELSEN
§ 9.
9.1 Foreningen ledes af en bestyrelse på 6 medlemmer, som vælges på den ordinære general forsamling. Valgperioden er 2 år. Bestyrelsen konstituere sig selv, med formand, næstformand, kasserer, sekretær og to bestyrelsesmedlemmer, således at formanden og kassereren ikke må afgå samme år.
9.2 Valgbare er alle over 18 år, der bor i grundejerforeningens område. Desuden kan repræsentanter for ejere af institutioner i grundejerforeningens område vælges. Ejere af ubebyggede grunde kan ikke vælges.
Stk.1
Der kan højst vælges 2 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant fra samme storparcel/forening, uanset hvordan stemmerne fordeles.
Stk.2
Valg af suppleanter kan ske samtidig med valg til bestyrelsen, således at suppleanterne er de opstillede, der ikke blev valgt.
Stk.3
Suppleanter indtræder i bestyrelsen efter stemmetal og overholdelse af reglen i Stk.1. Suppleanter vælges for én periode af 1 år.
9.3 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 medlemmer er til stede.
9.4 Ved stemmelighed, er formandens stemme afgørende.
9.5 Bestyrelsens beslutninger afgøres ved simpelt stemmeflertal.
9.6 Sekretæren eller dennes stedfortræder, udfærdiger fra hvert bestyrelsesmøde et referat , som tilsendes de øvrige medlemmer i bestyrelsen hurtigst muligt derefter. Desuden udfærdiger sekretæren eller dennes stedfortræder fra generalforsamlingen, referat som udsendes til bestyrelsen i de enkelte parcelforeninger.
9.7 Bestyrelsesmøder afholdes efter behov, dog mindst een gang i kvartalet eller når 2/3 af bestyrelsen anmoder herom.
9.8 På den ordinære generalforsamling vælges en ekstern statsautoriseret – eller registreret revisor, som forestår regnskabsafslutningen.
9.9 Den interne revisorer skal gennemgå regnskabet kritisk og forvisse sig om, at de i regnskabet opførte aktiver er til stede. Revisorerne kan foretage uanmeldte kasseeftersyn.
OPLØSNING AF FORENINGEN
§ 10.
10.1 Opløsning af foreningen kan ikke finde sted, så længe medlemmerne i henhold til skøder er forpligtet til medlemskab af grundejerforeningen og kun når kommunen har godkendt opløsningen. Opløsning af foreningen, kan dog finde sted, hvis formålet er at indtræde i en anden forening. Besluttes grundejerforeningens opløsning, skal der på samme generalforsamling, vælges en likvidations komité, der på bedste måde sørger for at realisere foreningens aktiver, som udloddes til grundejerforeningens medlemmer således, at overskuddet deles lige mellem de enkelte husstande. Eventuelt underskud pålignes grundejerforeningens medlemmer i samme forhold.

De her nævnte vedtægter, er vedtaget på den Stiftende Generalforsamling den 7. maj 1997.

§ 7.15 til §7.18 er vedtaget på hhv. Generalforsamlingen d. 25 maj 1999 og d. 17 maj. 2000 ved alm. flertal. Vedtægtsændringerne er herefter i henhold til foreningens vedtægter trådt i kraft med virkning fra d. 17. maj 2000.

§ 4.3 er vedtaget på hhv. generalforsamlingen den 11. maj 2010 og den 10. maj 2011 ved alm. flertal. Vedtægtsændringerne er herefter i henhold til foreningens vedtægter trådt i kraft fra den 10. maj 2011.

§ 4.6 er vedtaget på hhv. generalforsamlingen den 11. maj 2010 og den 10. maj 2011 ved alm. flertal. Vedtægtsændringerne er herefter i henhold til foreningens vedtægter trådt i kraft fra den 10. maj 2011.

Følgende justering til vedtægternes  §7.8, §9.1, §9.2 og §9.6, er vedtaget ved alm. flertal på de Stiftende Generalforsamlinger den 25. marts 2015 og 14.marts 2016

§7.8 – den likvide beholdning ændres fra 250.000 kr. til 400.000 kr.
§9.1 – indkaldelse til ny generalforsamling såfremt det ikke lykkes at vælge 6 medlemmer til bestyrelsen
§9.2 – 1. suppleant inviteres med til hvert tredje bestyrelsesmøde
§9.6 – referater fra møder uploades på foreningens hjemmeside

De her nævnte ændringer til følgende paragraffer: §1 stk. 3, §4 stk 5 samt §7 stk. 16, er vedtaget på den ordinære generalforsamling hhv. 6. september 2021 samt 11. august 2020 med flertal jf. §6 stk. 3